Get Adobe Flash player
УкраїнськаАнглійська

Положення про порядок переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

 

Р І Ш Е Н Н Я

№ 98 від 30.06.2000

 

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України 12 жовтня 2000 р. за № 706/4927

 

 

Про затвердження Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування

 

Відповідно до п.13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. (Пункт 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 398 від 14.09.2004; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 29.08.2008)

 

(Пункт 2 вилучено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 398 від 14.09.2004)

 

(Пункт 3 вилучено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 398 від 14.09.2004)

 

(Пункт 4 вилучено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 398 від 14.09.2004)

 

(Пункт 5 вилучено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 398 від 14.09.2004)

 

2. Доручити управлінню регулювання та розвитку ринку цінних паперів (О.Колесник) забезпечити реєстрацію цього рішення у Міністерстві юстиції України.

3. Доручити управлінню організаційного забезпечення Комісії (Ю.В.Лиско) опублікувати рішення у встановленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії - першого заступника Голови М.Волкова.

 

Голова Комісії                                                                                                 О.Мозговий

 

Затверджено Рішення Державної комісії

з цінних паперів та фондового ринку

30.06.2000 № 98

Зареєстровано в Міністерстві юстиції

України 12 жовтня 2000 р. за № 706/4927

 

Положення

про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування

 

(Заголовок Положення в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 29.08.2008)

 

Це Положення розроблене відповідно до статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 4 та 5 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 № 999, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.11.2006 за № 1238/13112, Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 № 1000, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2007 за № 49/13316, та установлює порядок дій учасників депозитарної системи при прийнятті емітентом рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. ( Абзац перший преамбули із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 398 від 14.09.2004; в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 29.08.2008)

Дія цього Положення поширюється на депозитарії цінних паперів, зберігачів цінних паперів, реєстроутримувачів, власників цінних паперів та емітентів цінних паперів щодо акцій. (Абзац другий преамбули із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 398 від 14.09.2004)

 

1. Загальні положення

 

1.1. Поняття: "бездокументарна форма цінного папера", "випуск цінних паперів", "глобальний сертифікат", "депозитарій цінних паперів" (далі - депозитарій), "депонент", "договір про відкриття рахунку в цінних паперах", "документарна форма цінного папера", "зберігач цінних паперів" (далі - зберігач), "номінальний утримувач", "рахунки в цінних паперах", "реєстр власників іменних цінних паперів", "реєстратор", "сертифікат цінних паперів" уживаються у цьому Положенні згідно з визначеннями Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні".

1.2. Поняття: "акція", "емітент", "цінний папір" уживаються у цьому Положенні згідно з визначеннями Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". (Пункт 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 398 від 14.09.2004, № 955 від 29.08.2008 )

1.3. Поняття "реєстроутримувач" уживається у цьому Положенні згідно з визначенням Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 № 1000, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2007 за № 49/13316. (Пункт 1.3 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 29.08.2008)

1.4. У цьому Положенні наведені нижче терміни та поняття уживаються у такому значенні: дематеріалізація випуску акцій (далі - дематеріалізація) - комплекс дій з переведення випуску акцій у бездокументарну форму; дата припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів (далі - дата припинення ведення реєстру) - дата, визначена емітентом згідно з вимогами цього Положення, після якої проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів не здійснюється. (Пункт 1.4 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 398 від 14.09.2004 )

 

(Пункт 1.5 вилучено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 398 від 14.09.2004)

 

(Пункт 1.6 вилучено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 398 від 14.09.2004)

 

1.5. Операції, які здійснюються депозитарними установами щодо дематеріалізації випуску акцій, належать до операцій з депозитарної діяльності щодо цінних паперів (депозитарних операцій). (Пункт 1.5 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 398 від 14.09.2004)

1.6. Операції, які здійснюються реєстроутримувачами щодо дематеріалізації випуску іменних акцій, належать до операцій з реєстраторської діяльності щодо цінних паперів. (Пункт 1.6 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 398 від 14.09.2004)

1.7. Після депонування глобального сертифіката обіг акцій випуску, оформленого цим глобальним сертифікатом, здійснюється лише виключно у вигляді облікових записів на рахунках у цінних паперах у зберігачів та в депозитарії. (Пункт 1.7 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 398 від 14.09.2004)

1.8. Обіг акцій з використанням сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізувався, після дати депонування глобального сертифіката не допускається. (Абзац перший пункту 1.8 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 398 від 14.09.2004)

Такі сертифікати підлягають вилученню та знищенню у порядку, установленому чинним законодавством.

1.9. Власник цінних паперів випуску, що дематеріалізується, до дати припинення ведення реєстру такого випуску має право самостійно знерухомити належні йому акції в обраного ним зберігача. (Абзац перший пункту 1.9 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 398 від 14.09.2004)

Рахунки в цінних паперах тим власникам цінних паперів, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру такого випуску, що дематеріалізується, відкриваються та ведуться у зберігача на підставі договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, що укладається емітентом та зберігачем під час дематеріалізації цього випуску у відповідності до вимог, що зазначені у цьому Положенні.

Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, зберігання акцій на цих рахунках здійснюється за рахунок емітента до моменту переукладання договору про відкриття рахунку в цінних паперах власником цінних паперів та зберігачем. (Пункт 1.9 розділу 1 доповнено абзацом третім згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 398 від 14.09.2004)

1.10. Емітент з метою забезпечення інтересів держави в процесі приватизації повинен повідомити відповідний орган, який виступає власником акцій такого емітента в процесі приватизації, про отримання свідоцтва про реєстрацію випуску в бездокументарній формі не пізніше 10 робочих днів від дати отримання цього свідоцтва.

1.11. При переведенні випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування емітент повинен здійснити такі дії:

прийняти рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування (далі - рішення про дематеріалізацію);

укласти договір про обслуговування емісії з обраним відповідно до вимог цього Положення депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, який дематеріалізується, та договір про відкриття рахунків у цінних паперах із обраним відповідно до вимог цього Положення зберігачем, у якого емітент відкриває рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується;

опублікувати в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про дематеріалізацію та повідомити про це персонально кожного власника, зареєстрованого в реєстрі власників іменних цінних паперів, випуску, що дематеріалізується, способом, визначеним при прийнятті рішення про дематеріалізацію;

здійснити в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку заміну свідоцтва про реєстрацію випуску іменних акцій документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування;

забезпечити припинення обслуговування випуску акцій документарної форми існування у реєстроутримувача в системі реєстру власників іменних цінних паперів за цим випуском;

забезпечити передачу реєстру власників іменних цінних паперів та переведення обліку прав власності на акції у бездокументарній формі до зберігача;

забезпечити відкриття зберігачем рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується. (Розділ 1 доповнено пунктом 1.11 згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 29.08.2008)

1.12. Емітент повинен не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію опублікувати повідомлення про дематеріалізацію випуску в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також персонально повідомити про дематеріалізацію випуску кожного власника, зареєстрованого у реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, способом, визначеним при прийнятті рішення про дематеріалізацію.

Повідомлення повинно містити:

реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію (витяг з протоколу) - вид цінних паперів (із зазначенням типу); дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата реєстрації, орган, що видав свідоцтво, та реєстраційний номер випуску); міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів; номінальна вартість акції даного випуску; кількість акцій даного випуску; загальна номінальна вартість акцій даного випуску;

інформацію про те, що підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого в зберігача цінних паперів;

інформацію про реєстроутримувача, який здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів (повне та скорочене (за наявності) найменування згідно з установчими документами, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами; телефон, факс; прізвище, ім'я, по батькові керівника, дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи - серія, номер запису, дата проведення державної реєстрації юридичної особи, орган, що видав свідоцтво; інформація про ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів або інформація про ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів - номер ліцензії, дата видачі, орган, що видав ліцензію, строк дії ліцензії);

реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію (найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи - серія, номер запису, дата проведення державної реєстрації, орган, що видав свідоцтво, місцезнаходження; телефони контактної особи, дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів);

реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій (найменування, місцезнаходження, телефони контактної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи - серія, номер запису, дата проведення державної реєстрації, орган, що видав свідоцтво; дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів);

дату припинення ведення реєстру;

застереження про те, що після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, який дематеріалізований, не здійснюється;

інформацію про потребу укладення власником акцій договору про відкриття рахунку в цінних паперах зі зберігачем;

інформацію про право власника цінних паперів випуску, що дематеріалізується, до дати припинення ведення реєстру такого випуску самостійно знерухомити належні йому акції в обраного ним зберігача. (Розділ 1 доповнено пунктом 1.12 згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 29.08.2008)

 

2. Прийняття рішення про дематеріалізацію

 

2.1. Рішення про дематеріалізацію приймається загальними зборами акціонерного товариства.

Рішення про дематеріалізацію оформлюється протоколом, який повинен містити:

реквізити емітента: повне та скорочене (за наявності) найменування згідно з установчими документами; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (серія, номер запису, дата проведення державної реєстрації, орган, що видав свідоцтво); місцезнаходження згідно з реєстраційними документами; адресу для поштових повідомлень; телефон, факс; перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення;

реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію (витяг з протоколу), - вид цінних паперів (із зазначенням типу); дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата реєстрації, орган, що видав свідоцтво, та реєстраційний номер випуску); міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів; номінальна вартість акції даного випуску; кількість випущених акцій даного випуску; загальна номінальна вартість акцій даного випуску;

реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію (найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, дані свідоцтва про державну реєстрацію - серія, номер запису, дата проведення державної реєстрації, орган, що видав свідоцтво, місцезнаходження; телефони контактної особи, дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів);

реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій (найменування, місцезнаходження, телефони контактної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, дані свідоцтва про державну реєстрацію - серія, номер запису, дата проведення державної реєстрації юридичної особи, орган, що видав свідоцтво; дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів);

кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах; кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про зміну форми існування акцій;

дату припинення ведення реєстру. (Пункт 2.1 розділу 2 в редакції Рішень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 398 від 14.09.2004, № 955 від 29.08.2008)

2.2. Не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію емітент повинен здійснити дії щодо заміни свідоцтва про реєстрацію випуску іменних акцій документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі. (Пункт 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 398 від 14.09.2004; в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 29.08.2008)

2.3. Емітент повинен визначити дату припинення ведення реєстру, яка має бути встановлена не раніше ніж за 45 (сорок п'ять) календарних днів, але не пізніше ніж за 60 (шістдесят) календарних днів від дати отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі. (Пункт 2.3 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 398 від 14.09.2004)

2.4. Протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі емітент повинен надати реєстроутримувачу: реквізити випуску, що дематеріалізується, депозитарію та зберігача відповідно до п.2.1 цього Положення, а також контактні телефони останніх з посиланням на рішення відповідного органу емітента про переведення цього випуску в бездокументарну форму (витяг з протоколу зборів); розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів за станом на дату припинення ведення реєстру; копію свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі. (Пункт 2.4 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 398 від 14.09.2004)

2.5. Не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати припинення ведення реєстру емітент повинен укласти: договір про обслуговування емісії цінних паперів з обраним ним депозитарієм, визначеним згідно з п.2.1 цього Положення; договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів, з обраним ним зберігачем, визначеним згідно з п.2.1 цього Положення.

 

(Пункт 2.6 розділу 2 виключено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 29.08.2008)

 

2.6. До дати припинення ведення реєстру зберігач, зазначений у п.2.1 цього Положення, та номінальні утримувачі, якщо вони не мають рахунку в цінних паперах у депозитарії, у якому здійснюється дематеріалізація, повинні відкрити рахунок у цінних паперах у цьому депозитарії.

 

3. Припинення ведення реєстру

 

3.1. На дату припинення ведення реєстру реєстроутримувач на підставі розпорядження емітента, що надається відповідно до п.2.4 цього Положення, припиняє будь-які операції у системі реєстру та складає реєстр власників іменних цінних паперів (список власників та номінальних утримувачів іменних цінних паперів) за станом на цю дату. До реєстру не повинна включатися інформація про власників іменних цінних паперів, які є клієнтами номінальних утримувачів.

3.2. Протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати припинення ведення реєстру реєстроутримувач здійснює в присутності уповноваженої особи емітента передачу реєстру, складеного станом на дату припинення ведення реєстру, зберігачу, з яким емітент уклав договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам.

3.3. Передача реєстру, складеного за станом на дату припинення ведення реєстру, до зберігача оформлюється актом приймання-передачі, який визначає передачу:

реєстру власників іменних цінних паперів, складеного за станом на дату припинення ведення реєстру, у паперовій формі в трьох примірниках. Реєстр, що передається, повинен бути прошитий, пронумерований та засвідчений підписом посадової особи реєстроутримувача та печаткою реєстроутримувача;

реєстру власників іменних цінних паперів, складеного за станом на дату припинення ведення реєстру в електронному вигляді на магнітному носії, та його резервної копії на додатковому магнітному носії у форматі, узгодженому зі зберігачем;

у разі обтяження акцій власників зобов'язаннями - копій всіх документів, що є підставою для обтяження цінних паперів, засвідчених реєстроутримувачем. (Абзац четвертий пункту 3.3 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 398 від 14.09.2004)

Акт приймання-передачі підписується керівниками або уповноваженими представниками, засвідчується печатками реєстратора, емітента та зберігача і складається не менше ніж у п'яти примірниках. По одному примірнику акта приймання-передачі надається: реєстратору, емітенту, зберігачу, депозитарію, з яким емітентом укладено договір про обслуговування емісії цінних паперів щодо випуску цінних паперів, що дематеріалізується, та Національному депозитарію України. Дата підписання цього акта є датою передачі реєстру реєстроутримувачем.

 

(Пункт 3.4 розділу 3 вилучено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 398 від 14.09.2004)

 

3.4. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати передачі реєстру реєстроутримувачем зберігач повинен надати до Національного депозитарію України, зазначені в п.3.3 цього Положення: реєстр власників іменних цінних паперів, складений за станом на дату припинення ведення реєстру в електронному вигляді у форматі, узгодженому з Національним депозитарієм України, а також один примірник цього реєстру в паперовій формі та акт приймання-передачі.

Передача реєстру до Національного депозитарію України оформлюється відповідним актом приймання-передачі.

3.5. Депозитарій, зберігач та Національний депозитарій України повинні забезпечити належне зберігання отриманих від реєстроутримувача документів, визначених у пунктах 3.3, 3.4 цього Положення, відповідно до вимог чинного законодавства. (Пункт 3.5 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 29.08.2008)

3.6. Реєстратор здійснює передачу реєстру за умови оплати емітентом послуг щодо ведення системи реєстру та його передачі, якщо інше не передбачено договором про ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

3.7. Реєстроутримувач, який здійснював ведення реєстру власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, несе відповідальність за збереження первинних документів, на підставі яких він здійснював зміни в системі реєстру протягом п'яти років від дати передачі реєстру зберігачу.

Реєстроутримувач, який здійснював ведення реєстру, зобов'язаний протягом п'яти років від дати передачі реєстру забезпечити пред'явлення первинних документів, які були підставою для внесення змін до системи реєстру, або надання копій таких документів уповноваженим особам Національного депозитарію України, емітента, зберігача, якому було передано реєстр, а також особам, які були зареєстровані в реєстрі до дати передачі реєстру, на їх вимогу і державним органам відповідно до їх повноважень, визначених чинним законодавством України. (Пункт 3.7 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 29.08.2008)

3.8. Реєстроутримувач повинен протягом 10 (десяти) робочих днів з дати закінчення зазначеного терміну зберігання, зазначеного в пункті 3.7 цього Положення, або з дати закінчення (анулювання) дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів або ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів передати для довгострокового зберігання до Національного депозитарію України первинні документи, на підставі яких здійснювалися зміни у системі реєстру. Передача оформлюється відповідним актом приймання-передачі. (Пункт 3.8 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 29.08.2008)

 

4. Депонування глобального сертифіката та зарахування цінних паперів випуску, що дематеріалізується

 

4.1. Протягом 3 (трьох) робочих днів від дати передачі реєстру реєстроутримувачем емітент повинен оформити глобальний сертифікат випуску, що дематеріалізується, відповідно до вимог чинного законодавства та подати до депозитарію такі документи:

глобальний сертифікат випуску, що дематеріалізується;

копію свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що дематеріалізується, засвідчену органом, що видав свідоцтво, або в нотаріальному порядку; (Абзац третій пункту 4.1 розділу 4 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 29.08.2008)

розпорядження про зарахування акцій випуску, що дематеріалізується;

розпорядження щодо переказу акцій, викуплених емітентом;

розпорядження про переказ акцій на рахунки в цінних паперах зберігачів цінних паперів;

примірник акта приймання-передачі, зазначеного в п.3.3 цього Положення, який складено зі зберігачем;

копію договору зі зберігачем про відкриття рахунку в цінних паперах власникам, завірену емітентом. (Пункт 4.1 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 398 від 14.09.2004)

4.2. Протягом 3 (трьох) робочих днів після надання емітентом документів, зазначених у п.4.1 цього Положення, депозитарій здійснює депонування глобального сертифіката та переказ акцій на рахунки зберігачів та емітента. (Пункт 4.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 398 від 14.09.2004, № 955 від 29.08.2008)

4.3. Протягом п'яти робочих днів з дати депонування глобального сертифіката емітент повинен забезпечити отримання реєстроутримувачем копії глобального сертифіката, завіреної депозитарієм із зазначенням дати його депонування.

4.4. Після отримання від емітента копії глобального сертифіката реєстроутримувач протягом наступного робочого дня зобов'язаний подати до територіального органу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за місцезнаходженням емітента повідомлення, яке повинно містити: (Абзац перший пункту 4.4 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 29.08.2008)

найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження реєстроутримувача; (Абзац другий пункту 4.4 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 29.08.2008)

найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження емітента; (Абзац третій пункту 4.4 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 29.08.2008)

найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження депозитарію, у якого депоновано глобальний сертифікат випуску акцій, що дематеріалізується; (Абзац четвертий пункту 4.4 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 398 від 14.09.2004, № 955 від 29.08.2008)

дату депонування глобального сертифіката;

реєстраційний номер глобального сертифіката.

4.5. У разі неотримання протягом 20 (двадцяти) робочих днів від дати припинення ведення реєстру від емітента копії глобального сертифіката реєстроутримувач зобов'язаний протягом наступного робочого дня надати до територіального органу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за місцезнаходженням емітента повідомлення, яке повинно містити: (Абзац перший пункту 4.5 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 29.08.2008)

найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження реєстроутримувача; (Абзац другий пункту 4.5 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 29.08.2008)

найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження емітента; (Абзац третій пункту 4.5 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 29.08.2008)

дату припинення ведення реєстру;

інформацію про те, що копії глобального сертифіката реєстроутримувачем протягом 20 (двадцяти) робочих днів від дати припинення ведення реєстру від емітента не отримано.

 

5. Відкриття емітентом рахунків у цінних паперах власникам іменних акцій випуску, що дематеріалізується

 

(Назва розділу 5 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 29.08.2008)

 

5.1. Для забезпечення обліку прав власності на акції випуску, що дематеріалізується, на рахунках у цінних паперах у зберігача емітент повинен укласти з обраним ним зберігачем договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які були зареєстрованими особами у реєстрі власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру. (Пункт 5.1 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 398 від 14.09.2004)

5.2. Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, що укладається між емітентом та зберігачем, має містити зобов'язання емітента та зберігача, що передбачені цим Положенням.

5.3. Для відкриття рахунків у цінних паперах власникам та зарахування на ці рахунки акцій, що належать власникам, емітент не пізніше трьох днів після депонування глобального сертифіката випуску повинен надати зберігачу розпорядження на відкриття рахунків у цінних паперах та зарахування на них акцій. (Пункт 5.3 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 398 від 14.09.2004)

5.4. Зберігач виконує такі розпорядження емітента щодо рахунків у цінних паперах, відкритих відповідно до договору, зазначеного в п.5.1 цього Положення:

а) про відкриття рахунків у цінних паперах власникам;

б) про зарахування акцій на рахунки в цінних паперах; (Підпункт "б" абзацу першого пункту 5.4 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 398 від 14.09.2004)

в) до укладення договору з власником - про внесення змін до реквізитів власника цінних паперів (тільки щодо власника, який володіє менше ніж одним відсотком акцій випуску). (Підпункт "в" абзацу першого пункту 5.4 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 398 від 14.09.2004)

Власник, який володіє одним відсотком акцій випуску, що дематеріалізується, або більше, для внесення змін до своїх реквізитів щодо рахунку в цінних паперах, який відкритий йому емітентом, має дати зберігачу відповідне розпорядження та анкету рахунку в цінних паперах. (Абзац другий пункту 5.4 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 398 від 14.09.2004)

Зберігач повинен виконати розпорядження емітента, зазначені в підпунктах "а", "б" не пізніше двох місяців з дати отримання таких розпоряджень.

5.5. До укладення власником із зберігачем договору про відкриття рахунку в цінних паперах зберігач щодо обслуговування рахунку в цінних паперах, що відкритий власнику емітентом, здійснює:

зберігання акцій на рахунку в цінних паперах власника; (Абзац другий пункту 5.5 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 398 від 14.09.2004)

надання першої виписки з рахунку в цінних паперах;

унесення змін до реквізитів власника цінних паперів;

зарахування на рахунок у цінних паперах власника перерахованих депозитарієм доходів у вигляді цінних паперів;

безумовні операції з управління рахунком у цінних паперах;

виконання розпорядження спадкоємця власника щодо переказу акцій з рахунку в цінних паперах спадкодавця на рахунок спадкоємця. (Абзац сьомий пункту 5.5 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 398 від 14.09.2004)

Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, зберігання акцій на цих рахунках здійснюється за рахунок емітента до моменту переукладання договору про відкриття рахунку в цінних паперах власником цінних паперів та зберігачем. (Пункт 5.5 розділу 5 доповнено абзацом восьмим згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 398 від 14.09.2004)

Якщо власник цінних паперів випуску, що дематеріалізується, має рахунок у цінних паперах в іншого зберігача, то зберігач, у якого відкрито рахунок в цінних паперах цьому власнику емітентом, повинен здійснити перерахування акцій випуску, що дематеріалізується, з рахунку в цінних паперах власника, відкритого емітентом, на рахунок в цінних паперах власника в іншого зберігача за умов надання йому власником відповідного розпорядження та анкети рахунку в цінних паперах. (Абзац дев'ятий пункту 5.5 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 398 від 14.09.2004)

5.6. Здійснення зберігачем депозитарних послуг, що не зазначені в п.5.5 цього Положення, можливе тільки після укладення власником із зберігачем договору про відкриття рахунку в цінних паперах та надання зберігачу документів, що передбачені чинним законодавством.

5.7. Під час виконання зберігачем розпоряджень, які визначені в пункті 5.4 цього Положення, зберігач повинен у разі звернення власника цінних паперів здійснювати дії, які вказані в пунктах 5.5, 5.6 цього Положення, у терміни, встановлені в Положенні про депозитарну діяльність, затвердженому рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 № 999, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27.11.2006 за № 1238/13112. (Пункт 5.7 розділу 5 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 29.08.2008)

5.8. Зберігач, що відкрив рахунки в цінних паперах власникам цінних паперів на підставі договору з емітентом, та депозитарій не мають право брати з власників плату за виконання операцій, наведених у п.5.5 цього Положення.

Оплата послуг зберігача з дематеріалізації здійснюється емітентом відповідно до договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, укладеного між емітентом та зберігачем.

 

6. Державний контроль за проведенням дематеріалізації

 

Державний контроль за проведенням дематеріалізації здійснюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та її територіальними органами відповідно до чинного законодавства. (Розділ 6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 29.08.2008)

 

Т.в.о. начальника управління                                                                                                                                           О.Драган

 

 
Дізнатись більшеНаші послуги
Україна 03150, м.Київ, вул. Ямська, 72
тел.: +38(044)227-16-81 +38(044)227-16-82 факс: +38(044) 586-46-59
e-mail: info@corporatesecretary.com.ua