Get Adobe Flash player
УкраїнськаАнглійська

Цінні папери

Емісія цінний паперів
Розміщення цінних паперів
Обіг цінних паперів.
Переведення акцій в бездокументарну форму
Основними цінними паперами АТ є акції та облігації.

Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього АТ.

Усі акції товариства повинні бути іменними.

З 30.10.2010 р. вступає в силу положення Закону щодо існування акцій товариства виключно в бездокументарній формі. Про переведення акцій в бездокументарну форму (знерухомлення) буде говоритись далі.

АТ може розміщувати акції двох типів - прості та привілейовані. Статутом товариства може передбачатися розміщення одного чи кількох класів привілейованих акцій, що надають їх власникам різні права.

Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

Прості акції товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери АТ.

Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу акціонерного товариства не може перевищувати 25 відсотків.

 

Емісія цінний паперів

Емісія акцій може відбуватись тільки за рішенням загальних зборів.

Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням наглядової ради, якщо інше не передбачено його статутом. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства, приймається загальними зборами акціонерів.

Акціонерним товариствам дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань товариства у цінні папери в порядку, встановленому ДКЦПФР. Дане положення відбувається в процесі розробки та затвердження.

Варто зазначити, що більшість актів ДКЦПФР щодо випуску та реєстрації акцій підлягає перегляду та приведенню у відповідність до норм нового закону, що і відбувається в теперішній час.

Стосовно емісії акцій до приведення АТ своєї діяльності у відповідність до норм Закону «Про акціонерні товариства», то в п. 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону зазначено, що якщо після набрання чинності цим Законом загальними зборами АТ, створеного до набрання чинності цим Законом, прийнято рішення про зміну розміру статутного капіталу товариства, деномінацію акцій та емісію цінних паперів, таке товариство зобов'язане привести свою діяльність у відповідність із цим Законом та внести відповідні зміни до статуту та інших внутрішніх документів товариства. Невнесення таких змін є підставою для відмови в державній реєстрації випуску цінних паперів цього товариства. Відповідне роз’яснення з цього питання надала ДКЦПФР. Відповідно до нього, якщо, починаючи з 30.04.2009 р., загальними зборами ВАТ або ЗАТ прийнято зазначене рішення таке товариство зобов'язане привести свою діяльність у відповідність із Законом до реєстрації ДКЦПФР відповідного випуску цінних паперів. При цьому дія цього положення поширюється тільки на випадки, коли рішення про емісію цінних паперів прийнято загальними зборами акціонерного товариства.

Кожен випуск цінних паперів підлягає реєстрації ДКЦПФР.

 

Розміщення цінних паперів

АТ здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується наглядовою радою, крім випадків:

  • розміщення акцій під час заснування товариства за ціною, встановленою засновницьким договором;
  • розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу товариства;
  • розміщення акцій за участю торговця цінними паперами, з яким укладено договір про андеррайтинг. У такому разі ціна розміщення акцій може бути нижчою за їх ринкову вартість на розмір винагороди цього торговця, що не може перевищувати 10 відсотків ринкової вартості таких акцій.

АТ не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

У разі розміщення АТ цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для товариства робіт або надання послуг.

До моменту затвердження результатів розміщення акції мають бути повністю оплачені.

Обіг цінних паперів.

Переведення акцій в бездокументарну форму

Публічне АТ зобов'язане пройти процедуру лістингу та залишатися у біржовому реєстрі принаймні на одній фондовій біржі. Всі договори купівлі-продажу акцій публічного АТ, яке пройшло процедуру лістингу на фондовій біржі, здійснюється лише на цій фондовій біржі.

Акції ж приватного АТ не можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

Всі правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі. Нотаріальне посвідчення не є обов’язковим, якщо інше не передбачено законодавством чи угодою сторін.

Іменні цінні папери, випущені в документарній формі (якщо умовами емісії спеціально не зазначено, що вони не підлягають передачі), передаються у порядку, встановленому для відступлення права вимоги (цесії).

У разі відчуження знерухомлених іменних цінних паперів або цінних паперів, випущених в бездокументарній формі, право власності переходить до нового власника з моменту зарахування їх на рахунок власника у зберігача.

Права на участь в управлінні, одержання доходу тощо, які випливають з іменних цінних паперів, можуть бути реалізовані з моменту внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів.

Підтвердженням права власності на цінні папери є сертифікат, а в разі знерухомлення цінних паперів чи їх емісії в бездокументарній формі - виписка з рахунку у цінних паперах, яку зберігач зобов'язаний надавати власнику цінних паперів.

Для укладення угод щодо цінних паперів в документарній формі на фондовій біржі, цінні папери мають бути знерухомлені в депозитарії, що їх обслуговує.

Знерухомленням цінних паперів є їх переведення у бездокументарну форму шляхом депонування сертифікатів у сховищах зберігача цінних паперів та/або депозитарію з метою забезпечення подальшого їх обігу у вигляді облікових записів на рахунках зберігача цінних паперів та/або депозитарію.

Обслуговування угод щодо цінних паперів у бездокументарній формі проводиться тільки учасниками Національної депозитарної системи, якими є зберігачі, депозитарії.

Таким чином, з урахуванням вимог Закону «Про акціонерні товариства» щодо бездокументарності акцій, всі угоди щодо акцій мають виконуватися через учасників Національної депозитарної системи.

 
Дізнатись більшеНаші послуги
Україна 03150, м.Київ, вул. Ямська, 72
тел.: +38(044)227-16-81 +38(044)227-16-82 факс: +38(044) 586-46-59
e-mail: info@corporatesecretary.com.ua